Remissvar: Bättre studiestöd till äldre

Nyhet 11 mars 2020

Riksgälden har yttrat sig över departementspromemorian "Bättre studiestöd till äldre" som innehåller förslag inom studiestödssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna.

Riksgälden har inga synpunkter på promemorian.

Remissvar: Bättre studiestöd till äldre