Remissvar: Ändringar i skattelagar till följd av resolutionsregelverket

Nyhet 8 juli 2020

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utkastet till lagsrådsremiss: Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket (Dnr Fi2020/02198/S1).

Riksgälden instämmer i den principiella utgångspunkten att åtgärder som vidtas i resolution inte bör föranleda skatteeffekter som minskar möjligheten till en framgångsrik utgång av resolutionsförfarandet. Dock är resolutionsregelverket komplext och de skatterättsliga konsekvenserna delvis svåröverblickbara. Riksgälden kan därmed inte utesluta att det kan uppkomma frågor utöver de undantag som behandlas i utkastet som behöver belysas för att säkra en skatterättslig neutralitet i valet av resolutionsåtgärd.

Läs hela remissvaret.

Relaterat material: Remissyttrande över promemorian Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket (Fi2016/03015/S1) från 2016.