Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt (Ds 2018:15)

Publikation 15 augusti 2018

Riksgäldens svar till Justitiedepartementet (Ju2018/03135/L1)