Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Publikation 20 mars 2015

Riksgäldens yttrande över promemorian Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (Ds 2015:2), Fi2014/4584