Promemoria om vissa regler om ränta i samband med återkrav (S2005/10082/SF)

Publikation 24 januari 2006

Riksgäldskontorets remissvar till Socialdepartementet ang. PM "Vissa regler om ränta i samband med återkrav."