Överskott för staten i februari

Pressmeddelande 7 mars 2018

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 49,9 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 54,8 miljarder kronor. Skillnaden beror på såväl lägre skatteinkomster som högre utgifter.

Statens primära saldo blev 3,3 miljarder kronor lägre än prognos. Det förklaras av att skatteinkomsterna blev cirka 2 miljarder kronor lägre än beräknat, samtidigt som utgifterna från bland andra SIDA och Skolverket var högre än Riksgäldens prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,1 miljarder kronor högre än beräknat. Det berodde främst på minskad inlåning från Kärnavfallsfonden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med februari 2018 visade statens betalningar ett överskott på 60,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 242 miljarder kronor i slutet av februari.

Utfallet för mars publiceras den 9 april, kl. 09.30.

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2018).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheters med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig   verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall feb.Prognos feb.Differens feb.Ack. diff.2Utfall 12-mån
Nettolånebehov -49 851 -54 850 4 999 4 999 -60 092
Primärt saldo3 -51 818 -55 141 3 323 3 323 -75 077
Nettoutlåning till   myndigheter m.fl.4 2 639 1 491 1 148 1 148 5 948
Räntor på   statsskulden -672 -1 200 528 528 9 037
- Ränta på lån i svenska kronor -834 -1 057 223 223 11 254
- Ränta på lån i utländsk valuta -25 -30 5 5 -924
- Realiserade valutakursdifferenser 186 -113 299 299 -1 293

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Sveriges statsskuld februari 2018,pdf

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.