Underskott för staten i mars

Pressmeddelande 7 april 2017

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 9,1 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av såväl lägre skatteinkomster som högre utbetalningar än beräknat.

Skatteinkomsterna var cirka 13 miljarder kronor lägre än prognos. Det förklaras främst av lägre kompletteringsbetalningar och högre återbetalningar av skatt. Riksgälden bedömer att det i huvudsak handlar om förskjutningar av betalningar mellan månader. Övriga skatteslag utvecklades i linje med prognosen.

Utbetalningarna från Sida var 4 miljarder kronor högre än väntat. Vidare var utbetalningarna från Kammarkollegiet 3 miljarder kronor högre än prognos. I båda fallen rör det sig till stor del om tidigareläggningar av utbetalningar som låg i prognosen för april.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror främst på högre överkurser och lägre valutakursförluster än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med mars 2017 visade statens betalningar ett överskott på 56,8 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 332 miljarder kronor i slutet av mars.

Utfallet för april publiceras den 8 maj, kl. 09.30.

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33
Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statens nettolånebehov1 (miljoner kronor)

1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2017).

3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.

 Utfall marPrognos marDiff. marAck. diff.2Utfall 12-mån

Nettolånebehov

9 111

-7 365

16 476

21 743

-56 762

Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3

8 870

-9 265

18 134

20 053

-74 719

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.

-4 153

-3 705

-449

2 202

10 782

Räntor på statsskulden

4 394

5 604

-1 210

-512

7 174

  - Ränta på lån i svenska kronor

3 106

4 130

-1 024

-519

8 711

  - Ränta på lån i utländsk valuta

13

-56

69

107

282

  - Realiserade valutakursdifferenser

1 275

1 530

-255

-100

-1 818

Sveriges statsskuld mars 2017, pdf

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden.

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.