Överskott för staten i september

Pressmeddelande 6 oktober 2017

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,4 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 7,6 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av såväl högre skatteinkomster som lägre utgifter.

Skatteinkomsterna var cirka 8 miljarder kronor högre än prognos, främst till följd av högre kompletteringsbetalningar. Samtidigt var statens utgifter cirka 6 miljarder kronor lägre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror främst på högre inlåning från Exportkreditnämnden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,1 miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med september 2017 visade statens betalningar ett överskott på 50,8 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 240 miljarder kronor i slutet av september.

Utfallet för oktober publiceras den 7 november, kl. 09.30. Den 25 oktober publicerar Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi och statens upplåning.

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 47 01

Statens nettolånebehov1 (miljoner kronor)

1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

 

 

2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2017).

 

3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.

 Utfall sep.Prognos sep.Differens sep.Ack. diff.2Utfall 12-mån

Nettolånebehov

-8 352

7 607

-15 959

-34 846

-50 807

Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3

-2 031

11 859

-13 890

-29 170

-64 375

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.

-4 802

-2 642

-2 161

-4 344

5 461

Räntor på statsskulden

-1 519

-1 611

92

-1 332

8 108

  - Ränta på lån i svenska kronor

-1 782

-1 402

-380

-1 156

9 655

  - Ränta på lån i utländsk valuta

14

22

-8

-34

-244

  - Realiserade valutakursdifferenser

249

-231

480

-141

-1 303

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Sveriges statsskuld september 2017