Kommentar om regeringens nya uppdrag till Riksbankskommitten

Pressmeddelande 8 september 2017

Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning ska utredas och det får betydelse för Riksgäldens valutaupplåning för Riksbankens räkning. Riksgälden antar nu att valutaupplåningen inte kommer att upphöra.

Regeringen meddelade idag att Riksbankskommittén kommer att få i uppdrag att utreda Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning. Det innebär att det förslag som regeringen presenterade i ett utkast till lagrådsremiss tidigare i år för närvarande inte kommer att beredas vidare. Innebörden av förslaget var att den valutaupplåning som Riksgälden utför för Riksbankens räkning skulle upphöra vid årsskiftet 2017/18.

I juni publicerade Riksgälden Statsupplåningsrapport 2017:2. Den låneplan för 2018 som presenterades i rapporten byggde på antagandet att valuta­upplåningen för Riksbankens räkning skulle upphöra. Den hade tidigare beräknats bli 105 miljarder kronor. Detta antagande gäller således inte längre. Valutaupplåningen för Riksbankens räkning antas därför fortsätta tillsvidare.

Riksgälden presenterar nästa statsupplåningsrapport den 25 oktober 2017.

Kontakt

Göran Robertsson, avdelningschef skuldförvaltning, 08 613 46 06

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94