Lägre underskott för staten 2017 ger minskad upplåning

Pressmeddelande 22 februari 2017

En fortsatt stark svensk ekonomi bidrar till att statsfinanserna utvecklas bättre än Riksgäldens tidigare bedömning. Underskottet i statsbudgeten väntas bli 20 miljarder kronor 2017, drygt 12 miljarder lägre än föregående prognos. Riksgälden minskar därför upplåningen i statsobligationer ytterligare.

– Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas i god takt, vilket ökar statens skatteinkomster och gör att statens behov av upplåning minskar, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Riksgälden räknar med en BNP-tillväxt på 2,3 procent 2017 och 1,9 procent 2018. BNP-tillväxten drivs huvudsakligen av inhemsk efterfrågan, då omvärlden växer långsammare än normalt.

Tolkningen av statsfinanserna försvåras fortsatt av de överinsättningar som finns på skattekontot. Riksgäldens bedömning är att de i dag uppgår till cirka 50 miljarder kronor, vilket är samma bedömning som i oktober. Detta innebär att både Riksgäldens lånebehov och den redovisade statsskulden blir lägre än vad de skulle varit utan överinsättningarna på skattekontot.

Förändringar jämfört med föregående prognos

Statsbudgetens saldo i år har reviderats upp med drygt 12 miljarder kronor till följd av högre inkomster från skatt på kapital. För 2018 har budgetsaldot reviderats ned med 4 miljarder kronor på grund av högre utgifter, bland annat för skolan, polisen och biståndet

Nettolånebehov och statsskuld (miljarder kronor)
Förra prognosen inom parentes                   201620172018

Nettolånebehov (budgetsaldot med omvänt tecken)

–85

20 (33)

–17 (–20)

Statsskulden

1 347

1 352 (1 372)

1 324 (1 342)

Statsskulden som andel av BNP

31

30

28


Statsskulden beräknas uppgå till 1 352 miljarder kronor i slutet av 2017 samt 1 324 miljarder kronor den sista december 2018. Det motsvarar 30 respektive 28 procent av BNP.

Lägre emissionsvolym i statsobligationer

Mot bakgrund av den nedreviderade prognosen för lånebehovet minskar upplåningen i statsobligationer ytterligare. Emissionsvolymerna sänks från 3 miljarder kronor till 2,5 miljarder kronor per auktion och auktionerna blir något färre. Även upplåningen i realobligationer minskar något genom att en auktion per år utgår. Emissionsvolymen i statsskuldsväxlar ligger kvar på i genomsnitt 10 miljarder kronor per auktion.

Upplåning (miljarder kronor)
Förra prognosen inom parentes                   201620172018

Statsobligationer

81

52 (66)

50 (66)

Realobligationer

16

13 (14)

13 (14)

Statsskuldväxlar

84

110 (110)

80 (80)

Obligationer i utländsk valuta

61

68 (67)

105 (105)

–      varav vidareutlåning till Riksbanken

61

68 (67)

105 (105)

Statsupplåning – prognos och analys 2017:1

Statsupplåning pressträff

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94