Minskat budgetunderskott 2015

Pressmeddelande 12 januari 2016

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 32,7 miljarder kronor 2015.¹ Riksgäldens prognos från oktober var ett underskott på 45 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre skatteinkomster.

Underskottet – nettolånebehovet – på 32,7 miljarder kronorkan jämföras med ett underskott på 72,2 miljarder kronor 2014. Förbättringen mellan åren beror främst på att skatteinkomsterna ökat till följd av en starkare utveckling i ekonomin.

Statsskulden uppgick till 1 403miljarder kronor i slutet av december vilket var 9 miljarder kronor högre än i december 2014.

Underskott för staten i december

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 98,5 miljarder kronor i december. Riksgäldens prognos var ett underskott på 99,0 miljarder kronor.

Utbetalningarna till kommunerna blev högre än beräknat då riksdagen beslutat om ett extra statsbidrag på 10 miljarder kronor. Detta motverkades till viss del av att skatteinkomsterna blev cirka 5 miljarder kronor högre än prognos. 

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 3,9 miljarder kronor lägre än prognos. Avvikelsen beror främst på högre inlåning från Pensionsmyndigheten och Exportkreditnämnden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,2 miljarder kronor lägre än prognos vilket förklaras av något högre överkurser vid emissioner av statsobligationer samt av valutavinster.

Utfallet för januari publiceras den 5 februari, kl. 09.30.

Kontakt
Johan Sandberg, analytiker, 08 613 47 37
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

 


 ¹ Utfallet är preliminärt och kan komma att revideras i samband med Riksgäldens årsbokslut. För definitivt årsutfall hänvisas till Riksgäldens årsredovisning 2015.

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2015).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall dec.Prognos dec.Diff. dec.Ack. diff. ²Utfall
12-mån.
Nettolånebehov 98 457 98 951 -494 -12 768 32 655
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning ³ 59 482 54 959 4 523 -6 217 427
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. 25 351 29 209 -3 858 -4 367 10 819
Räntor på statsskulden 13 623 14 782 -1 159 -2 184 21 408
- Ränta på lån i svenska kronor 14 206 15 181 -975 -2 624 11 332
- Ränta på lån i utländsk valuta -14 -42 28 -22 -220
- Realiserade valutakursdifferenser -569 -357 -212 462 10 297

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Sveriges statsskuld december 2015, pdf