Överskott för staten i november

Pressmeddelande 7 december 2016

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 34,1 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 43,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev högre än beräknat.

Myndigheternas utbetalningar blev 2 miljarder kronor högre än beräknat. Det förklaras bland annat av utbetalningar av statsbidrag till kommunerna för ökat bostadsbyggande. Skatteinkomsterna var i linje med Riksgäldens prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 5,5 miljarder kronor högre än beräknat. Det beror till stor del på högre utlåning till Pensionsmyndigheten. Uppgången bedöms vara tillfällig och lånebehovet väntas minska i december.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,3 miljarder kronor högre än prognos, vilket till stor del berodde på valutakursförluster.

För tolvmånadersperioden till och med november 2016 visade statens betalningar ett överskott på 62,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 336 miljarder kronor i slutet av november.

Utfallet för december publiceras den 10 januari, kl. 09.30.

Kontakt

Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53
Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statens nettolånebehov ¹ (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2016).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall novPrognos novDifferens novAck. diff.2Utfall 12-mån
Nettolånebehov -34 095 -43 165 9 070 1 707 -62 066
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 -19 942 -22 216 2 274 -2 936 -82 507
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -14 966 -20 494 5 528 3 308 9 763
Räntor på statsskulden 812 -456 1 268 1 335 10 678
  - Ränta på lån i svenska kronor -142 -390 248 112 11 054
  - Ränta på lån i utländsk valuta -21 -47 26 59 522
  - Realiserade valutakursdifferenser 975 -19 994 1 164 -899

Sveriges statsskuld november 2016

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.