Överskott för staten i november

Pressmeddelande 7 december 2015

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 21,8 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,6 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre skatteinkomster.

Skatteinkomsterna blev cirka 5 miljarder kronor högre än prognos. Samtidigt blev utbetalningarna från några myndigheter något lägre än beräknat.

Statens skatteinkomster har varit högre än prognos två månader i rad. Det indikerar att skatteinkomsterna för helåret kan bli högre än Riksgäldens prognos. Det motverkas dock av att även utgifterna bedöms bli högre, främst på grund av extra statsbidrag till kommunerna till följd av flyktingkrisen.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,6 miljarder kronor högre än prognos. Avvikelsen beror främst på att myndigheternas inlåning blev lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,4 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med november 2015 visade statens betalningar ett underskott på 34,9 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 323 miljarder kronor i slutet av november.

Utfallet för december publiceras den 12 januari, kl. 09.30.

Kontakt
Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Statens nettolånebehov ¹ (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2015).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall   nov.Prognos nov.Differens nov.Ack.
diff.2
Utfall 12-mån
Nettolånebehov -21 772 -14 589 -7 182 -12 274 34 914
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 -20 802 -12 442 -8 359 -10 740 3 211
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -386 -1 994 1 608 -509 15 888
Räntor på statsskulden -584 -153 -431 -1 025 15 815
  - Ränta på lån i svenska kronor -824 -95 -729 -1 648 5 146
  - Ränta på lån i utländsk valuta -25 15 -40 -51 -634
  - Realiserade valutakursdifferenser 266 -73 339 674 11 303

Sveriges statsskuld november 2015, pdf

Redovisning av nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden