Överskott för staten i februari

Pressmeddelande 6 mars 2015

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 37,1 miljarder kronor i februari. Överskottet blev därmed 2,2 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos som var 39,3 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på något lägre skatteinkomster och högre nettoutlåning till myndigheter.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, blev 0,7 miljarder kronor högre än prognos. Skatteinkomsterna blev 1 miljard kronor lägre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,9 miljarder kronor högre än prognos. Det beror främst på minskad inlåning från Kärnavfallsfonden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,6 miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med februari 2015 visade statens betalningar ett underskott på 63,4 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 366miljarder kronor i slutet av februari.

Utfallet för mars publiceras den 9 april, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, 08 613 47 53

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)
  Utfall
feb
Prognos
feb
Differens
feb
Ack.
diff. 1)
Utfall
12 mån.
Nettolånebehov -37 140 -39 332 2 192 2 192 63 357
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning -36 551 -37 277 726 726 40 270
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -675 -1 552 877 877 16 908
Räntor på statsskulden 86 -503 589 589 6 180
  - Ränta på lån i svenska kronor -2 500 -3 205 705 705 5 080
  - Ränta på lån i utländsk valuta 48 64 -17 -17 1 584
  - Realiserade valutakursdifferenser 2 538 2 638 -99 -99 -485
1) Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2015)

Sveriges statsskuld februari 2015

Översiktlig och detaljerad redovisning av statens upplåning och statsskulden.