Ökade skatteinkomster minskar nettolånebehovet

Pressmeddelande 16 juni 2015

Ökade skatteinkomster väntas minska nettolånebehovet i år och nästa år. Upplåningen i statsobligationer och realobligationer blir oförändrad enligt Riksgäldens rapport Statsupplåning – prognos och analys 2015:2.

Riksgälden räknar med att svensk BNP växer med 2,6 procent i år och 2,5 procent nästa år. Det är 0,4 procentenheter respektive 0,1 procentenheter högre än föregående prognos från februari. För 2015 är det främst privat och offentlig konsumtion som reviderats upp. Nettolånebehovet bedöms blir 71 miljarder kronor 2015. Det är 10 miljarder kronor lägre än i föregående prognos som publicerades i februari. Minskningen förklaras främst av högre skatteinkomster.

För 2016 väntas nettolånebehovet bli 25 miljarder kronor, vilket är 9 miljarder kronor lägre än i föregående prognos. Skatteinkomsterna ökar med 23 miljarder kronor, vilket främst förklaras av skattehöjningar. De höjda skatterna motsvaras dock av nya utgiftsreformer i samma storleksordning. Därutöver ökar skatterna på grund av att skattebaserna växer något snabbare än tidigare beräknat.

Det finansiella sparandet i staten beräknas uppgå till -1,4 procent i förhållande till BNP 2015 och -0,6 procent 2016.

Statsskulden bedöms uppgå till 1 476 miljarder kronor i slutet av 2015 och 1 492 miljarder kronor 2016. Det motsvarar 36 procent av BNP för 2015, respektive 35 procent för 2016.

Nettolånebehov och statsskuld (miljarder kronor)
 20152016

Nettolånebehov

71

25

Finansiellt sparande, procent av BNP

-1,4 %

-0,6 %

Statsskulden

 1 476

1 492

Statsskulden som andel av BNP

36 %

35 %

Statens skuld som andel av BNP inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

29 %

29 %

Oförändrade auktionsvolymer

Auktionsvolymen i statsobligationer ligger kvar på 4 miljarder kronor per auktion under hela prognosperioden. Det innebär att upplåningen i statsobligationer blir 86 miljarder kronor i år och 88 miljarder kronor nästa år, vilket är samma nivåer som i februariprognosen.

Även upplåningen i statsskuldväxlar är oförändrad. Riksgälden räknar med att emittera i snitt 17,5 miljarder kronor per auktion. Stocken väntas växa till 135 miljarder kronor i slutet av 2016.

Auktionsvolymen i realobligationer är 1 miljard kronor per auktion, vilket också är densamma som i föregående prognos. Totalt emitterar Riksgälden 17 respektive 18 miljarder kronor 2015 och 2016.

Upplåning (miljarder kronor)
 20152016

Statsobligationer

86

88

Realobligationer

17

18

Statsskuldväxlar

125

135

Obligationer i utländsk valuta

93

93

–  varav vidareutlåning till Riksbanken

53

71

 Statsupplåning – prognos och analys 2015:2, pdf

Kontakt
Thomas Olofsson, skuldförvaltningschef, 08 613 47 82
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38