Underskott för staten i juli

Pressmeddelande 7 augusti 2014

Statens betalningar visade ett underskott på 3,8 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 12,0 miljarder kronor. Skillnaden på 8,2 miljarder kronor förklaras främst av högre skatteinkomster samt att vidareutlåningen till Island upphört.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, blev 6,1 miljarder kronor lägre än prognos. Den huvudsakliga förklaringen är att skatteinkomsterna blev omkring 4 miljarder kronor högre än beräknat. Resterande del av prognosavvikelsen förklaras av lägre utbetalningar från ett antal myndigheter.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,7 miljarder kronor lägre än prognos. I stort sett hela avvikelsen förklaras av att Island gjort en förtida återbetalning av sitt återstående lån på 205 miljoner Euro, motsvarande 1,9 miljarder svenska kronor.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,4 miljarder kronor lägre än prognosen.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2014 visade statens betalningar ett underskott på 42,6 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 258 miljarder kronor i slutet av juli.

Utfallet för augusti publiceras den 5 september, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Johan Sandberg, 08 613 47 37

Sveriges statsskuld juli 2014

 

STATENS LÅNEBEHOV (miljoner kronor)

 

Juli

Juli

12 mån.

 

2013

2014

 

Nettolånebehov

8 908

3 771

42 614

Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning

11 985

7 713

30 348

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.

-3 233

-5 386

1 872

Räntor på statsskulden

156

1 444

10 394

  - Ränta på lån i svenska kronor

471

699

17 649

  - Ränta på lån i utländsk valuta

40

99

1 910

  - Realiserade valutakursdifferenser

-354

646

-9 166