Underskott för staten i januari

Pressmeddelande 7 februari 2014

Statens betalningar visade ett underskott på 26,3 miljarder kronor i januari och det var 20,2 miljarder kronor mer än Riksgäldens prognos från oktober. Skillnaden förklaras huvudsakligen av betalningsförskjutningar mellan månader.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 10,0 miljarder kronor högre än prognosen. Det förklaras i huvudsak av högre vidareutlåning till Riksbanken på 6,4 miljarder kronor. Lån som förfaller i februari omfinansierades redan i januari. När lånen i februari förfaller kommer Riksbankens lån i Riksgälden att minska med motsvarande belopp. Därutöver tog Kärnavfallsfonden ut 3,4 miljarder kronor från sitt konto i Riksgälden. Även det uttaget är tillfälligt.

Skatteinkomsterna blev 8,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror huvudsakligen på lägre kompletterande skatteinbetalningar. Riksgälden bedömer att det till stor del är en omfördelning av betalningar mellan månader.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 1,2 miljarder kronor lägre än beräknat, vilket främst beror på högre valutakursvinster.

För tolvmånadersperioden till och med januari 2014 visade statens betalningar ett underskott på 61 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 293 miljarder kronor i slutet av januari.

Utfallet för februari publiceras den 7 mars, kl. 09.30.

Nya prognoser för 2014 och 2015 publiceras den 19 februari, kl. 09.30 i Statsupplåningsrapporten 2014:1.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, 08 613 47 53

 Sveriges statsskuld januari 2014

Statens lånebehov (miljoner kr)

 

Januari
2013

Januari
2014

12 mån.

Lånebehov, netto

96 331

26 323

61 486

  Primärt lånebehov

99 012

28 973

45 023

  Räntor på statsskulden

-2 681

-2 650

16 463

  - Ränta på lån i svenska kronor

-975

-2 150

24 542

  - Ränta på lån i utländsk valuta

5

36

1 090

  - Realiserade valutakursdifferenser

-1 711

-535

-9 170