Överskott för staten i augusti

Pressmeddelande 5 september 2014

Statens betalningar visade ett överskott på 11,7 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden på 4,2 miljarder kronor förklaras främst av högre skatteinkomster och något lägre nettoutlåning till myndigheter.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, blev 4,0 miljarder kronor lägre än prognos. Den huvudsakliga förklaringen är att skatteinkomsterna blev 3,5 miljarder kronor högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,7 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på något högre inlåning från ett antal myndigheter.

Räntebetalningarna på statsskulden uppgick till 4,0 miljarder kronor, vilket var 0,5 miljarder kronor högre än prognosen.

Under perioden juni till och med augusti har nettolånebehovet varit 18,1 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos. Det förklaras främst av att skatteinkomsterna varit knappt 12 miljarder kronor högre än beräknat. Riksgälden bedömer att skatteinkomsterna kommer att bli något lägre än prognos under kommande månader, men utfallet indikerar ändå att nettolånebehovet för helåret 2014 kan bli något lägre än Riksgäldens senaste prognos.

För tolvmånadersperioden till och med augusti 2014 visade statens betalningar ett underskott på 30,3 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 261 miljarder kronor i slutet av augusti.

Utfallet för september publiceras den 7 oktober, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, 08 613 47 53

Sveriges statsskuld augusti 2014

Statens nettolånebehov (miljarder kronor)

 

Utfall
aug

Prognos
aug

Differens
aug

Ack.
diff.1)

Utfall
12-mån.

Nettolånebehov

-11,7

-7,4

-4,2

-18,1

30,3

Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning

-12,0

-8,0

-4,0

-14,8

29,6

Nettoutlåning till myndigheter mfl.

-3,7

-3,0

-0,7

-3,6

-8,4

Räntor på statsskulden

4,0

3,5

0,5

0,3

9,1

  - Ränta på lån i svenska kronor

3,6

3,3

0,3

-0,7

15,7

  - Ränta på lån i utländsk valuta

0,1

0,1

0,0

0,6

1,8

  - Realiserade valutakursdifferenser

0,3

0,2

0,1

0,5

-8,5

1)  Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos, juni 2014.