Villkor för introduktion av ny 20-årig obligation

Pressmeddelande 10 februari 2012

Riksgälden kommer att introducera en ny nominell statsobligation med 20-års löptid i mars via syndikering. Lånet annonseras av våra ledarbanker. Introduktionen sker enbart genom byten eftersom statens lånebehov är begränsat.

Lånet - SGB 1056 X% 1 Jun 32 - har kommunicerats i ett pressmeddelande den 21 december 2011. Introduktionen är planerad till veckan som börjar den 12 mars 2012.

  • Ledarbankerna kommer att annonsera övrig information så som kupong och räntevillkor vid tidpunkten för lanseringen. Räntevillkoren kommer att sättas så att de är rimliga i förhållande till prissättningen på marknaden. Villkoren kommer således inte att anpassas för att få ett fulltecknat byte. 

  • Lånets förfallodatum blir den 1 juni 2032.  

  • Indikerad volym är 10-20 miljarder kronor. Den övre gränsen är 20 miljarder kronor.  

  • Byte sker mot lånen SGB 1047 5% 1 Dec 20 och SGB 1054 3.5% 1 Jun 22. Investerare kan välja en kombination av de två lånen. 

  • Bytena görs nominellt, dvs. vi köper tillbaka samma nominella volym i SGB 1047 och/eller SGB 1054 som vi emitterar i SGB 1056. Vid budgivningen anges således både sälj- och köpintressen. 

  • Ledarbanker för syndikeringen är Riksgäldens samtliga återförsäljare: Barclays Capital, Danske Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets, Nykredit Markets, Royal Bank of Scotland, SEB och Swedbank. 

Syndikeringsprocessen kommer att följa internationell standard. Det innebär att buden kommer att läggas i en gemensam pott, oavsett till vilken ledarbank budet lämnats. Riksgälden kommer att ha full insyn i budgivningen.

NasdaqOMX Fixed Income index samt Handelsbankens index kommer att uppdateras vid försäljningstillfället för att underlätta för aktörer som följer index.

Vi kommer att stödja likviditeten i den nya obligationen med vårt marknadsåtagande i repor på samma sätt som vi gör för övriga statspapper. Andrahandsmarknaden organiseras i enlighet med våra återförsäljaravtal.

Frågor besvaras av:

Anna Sjulander, förvaltare, 08 613 47 77
Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35