Carnegietvisterna avslutade

Pressmeddelande 30 november 2011

Riksgälden och Alecta har i dag träffat en överenskommelse som avslutar rättstvisterna runt Carnegie. Statens stöd till Carnegie för att trygga den finansiella stabiliteten hösten 2008 kommer att återbetalas. Dessutom blir det ett överskott till skattebetalarna på 150-400 miljoner kronor.

- Det är glädjande att skattebetalarnas kostnader för Carnegie återvinns fullt ut, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren. Dagens överenskommelse bygger på att D. Carnegie medger Riksgäldens talan i tingsrätten och ger upp sina krav på drygt 8 miljarder kronor.

Det står därmed klart att D. Carnegies aktieägare inte får någon ersättning från tvisterna med staten.

Riksgälden betalar 90 miljoner kronor till Alecta som är D. Carnegies största fordringsägare. Beloppet motsvarar halva summan minus rättegångskostnaderna som Riksgälden skulle betala enligt utslaget i Prövningsnämnden tidigare i år. Alecta ska betala de fordringsägare som står före i prioritetsordning hos D. Carnegie.

Efter överenskommelsen som avslutar Carnegietvisterna har inte heller Riksgälden några krav på D. Carnegie.

Bakgrund

Den 10 november 2008 tog Riksgälden över Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen, sedan Finansinspektionen dragit in Carnegies tillstånd att bedriva bank och värdepappersrörelse.

Övertagandet gjordes i enlighet med ett pantavtal som slöts med D. Carnegie när Riksgälden gav ett stödlån till Carnegie Investment Bank. Lånet gavs enligt lagen om statligt stöd till kreditinstitut. Övertagandet gjordes för att värna stabiliteten i det finansiella systemet.

Riksgälden lät externa konsultbolag värdera Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen i enlighet med pantavtalet. Prövningsnämnden fattade den 3 oktober 2011 beslut om att det var rätt att göra en värdering med utgångspunkt att bolagen saknade tillstånd.

D. Carnegie hävdade i Prövningsnämnden att banken skulle värderas till cirka 8 miljarder kronor. Prövningsnämnden fastställde värdet av aktierna i bolagen till 2 630 miljoner kronor. Det fastställda värdet översteg Riksgäldens lån med 218 miljoner kronor. Det innebar att Riksgälden skulle betala denna summa till D. Carnegie. Riksgälden hade dock en fordran på ett högre belopp som Riksgälden använde till kvittning.

D. Carnegie å sin sida hävdade att både den övertagna fordran, och kvittningen, var ogiltig. Den förvärvade fordran avsåg ett aktieägartillskott som D. Carnegie gett till Carnegie Investment Bank hösten 2008, men som aldrig betalades.

I syfte att undanröja framtida processer kring fordringen och kvittningens giltighet har Riksgälden träffat denna överenskommelse med Alecta. En förutsättning har dock varit att D. Carnegie också ger upp den vilande processen i tingsrätten.

Presskontakt
Unni Jerndal, kommunikationschef, telefon 08 613 45 96

Läs mer om bankstödet i regeringsrapporten: "Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet" på www.riksgalden.se