Statens betalningar gav ett underskott i september

Pressmeddelande 7 oktober 2010

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 15,4 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 10,1 miljarder kronor. Skillnaden beror på större räntebetalningar på statsskulden.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 7,4 miljarder kronor, vilket var 5,8 miljarder kronor mer än prognos. Skillnaden beror främst på att kursförlusterna blev större än beräknat. Anledningen är att vi gjort större byten av realobligationer i september än vad vi räknade med i prognosen. Dessutom var marknadsräntorna på de realobligationer som vi köpte tillbaka lägre än vid prognostillfället i juni.

Skillnaden mellan marknadspriset, det som vi får betala vid återköpet i bytet, och det nominella värdet kallas för kursförlust. Samtidigt som vi köper tillbaka realobligationer med en hög kupongränta relativt marknadsräntorna och en stor upplupen inflation, emitterar vi en realobligation med lägre kupongränta och ett lägre marknadspris. Kursförluster och kupongräntor är båda en räntebetalning. Bytena mellan realobligationer innebär därför en omfördelning av räntebetalningarna över tid.

Även valutakursförlusterna blev större än beräknat.

Statens övriga betalningar var i stora drag i linje med prognosen.

För tolvmånadersperioden till och med september 2010 resulterade statens betalningar i ett underskott på 31 miljarder kronor. Statsskulden var 1 082 miljarder kronor den 30 september.

Utfallet för oktober publiceras den 5 november 2010, kl. 09.30.

Riksgäldens nya årsprognoser för 2010 och 2011, tillsammans med vår första prognos för 2012, publiceras den 16 november, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, telefon 08 613 47 33

 

 

 

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden

Läs Tabell över nettolånebehovet och statsskulden, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell över nettolånebehovet och statsskulden, pdf (öppnas i nytt fönster)