Överskott i statens finanser 2011

Pressmeddelande 16 november 2010

 

En starkare ekonomi med ökade skatteinkomster gör att statsbudgeten är nära balans 2010. År 2011 och 2012 blir det åter överskott. Därför minskar upplåningen de närmaste åren.

Svensk ekonomi ser starkare ut än i vår förra prognos, framför allt för 2010. Återhämtningen i Sverige har gått snabbare än i euroområdet och USA.

Riksgäldens prognos visar att budgetunderskottet under 2010 minskar till 5 miljarder kronor. Budgeten är alltså i det närmaste i balans. Den starka utvecklingen fortsätter 2011 och 2012 då prognosen pekar på ett överskott i statsbudgeten på 18 respektive 78 miljarder kronor. I prognosen för 2012 finns ett antagande om inkomster från försäljning av statliga tillgångar på 35 miljarder kronor.

Budgetunderskottet 2010 minskar jämfört med föregående prognos framför allt eftersom vi inte räknar med någon ytterligare vidareutlåning till Island och Lettland. Att statsbudgeten visar överskott 2011 och 2012 beror huvudsakligen på ökade skatteinkomster till följd av den starka återhämtningen i svensk ekonomi.

Minskat upplåningsbehov

Den starka utvecklingen av statsfinanserna gör att upplåningsbehovet minskar både i år och 2011 jämfört med vår prognos i juni. Riksgälden prioriterar upplåningen i nominella statsobligationer men auktionsvolymerna minskar från och med nästa år. Upplåningen i statsskuldväxlar och realobligationer har redan tidigare anpassats till ett mindre upplåningsbehov och ligger kvar på låga nivåer. Sammantaget beräknas statens upplåning inklusive refinansiering av förfallande lån bli 88 miljarder kronor 2010, 83 miljarder 2011 och 68 miljarder 2012.

Emissionsvolymen i nominella statsobligationer minskar från 2,5 miljarder till 2 miljarder kronor per auktion från och med nästa år. Den 9 februari 2011 introducerar vi en ny tioårig obligation, lån 1054, med förfallodatum 1 juni 2022.

Statsskuldväxelstocken krymper från beräknade 105 miljarder kronor till 99 miljarder kronor i genomsnitt i år. 2011 beräknas den genomsnittliga stocken bli 91 miljarder kronor, jämfört med 85 miljarder i juniprognosen. 2012 räknar vi med en genomsnittlig stock på 72 miljarder kronor.

Upplåningen i realobligationer ligger kvar på 9 miljarder 2010 och 6 miljarder kronor 2011 och 2012. En ny realobligation, lån 3108, introduceras 15 september 2011.

Obligationsupplåningen i utländsk valuta uppgår till totalt 32 miljarder kronor i år och 51 miljarder kronor nästa år. Det är en minskning med 25 miljarder kronor 2011 jämfört med juniprognosen. För 2012 planerar vi en upplåning i utländsk valuta på 29 miljarder kronor. Under 2011 och 2012 tar vi enbart upp valutalån för att refinansiera förfallande lån till Riksbanken.

Statsskulden omkring 30 procent av BNP

Statsskulden kommer att vara 1 155 miljarder kronor i slutet av 2010 och minskar sedan till 1 116 miljarder kronor i slutet av 2011 och 1 038 miljarder kronor 2012. Det motsvarar 35, 33 och 29 procent av BNP.

Vi beräknar statens skuld inklusive Riksgäldens finansiella tillgångar i utländsk valuta till 1 060 miljarder kronor i slutet av 2010, 1 021 miljarder kronor 2011 och 943 miljarder kronor 2012. Det motsvarar 32, 30 och 26 procent av BNP.

Publiceringsdatum 2011

2011 kommer vi att ge ut två statsupplåningsrapporter med följande publiceringsdatum:

2011:1 onsdag 18 maj, kl. 09.30

2011:2 onsdag 26 oktober, kl. 09.30

Eftersom det är valår i år lade regeringen fram sin budgetproposition först den 12 oktober. För att hinna ta hänsyn till innehållet i budgeten har vi publicerat denna statsupplåningsrapport senare än vi brukar. Normalt kommer vi ut med tre rapporter per år varav den första i slutet av februari. Då det är relativt kort tid till februari kommer vi att senarelägga publiceringen till maj. Den prognosen kommer att ersätta både februari- och juniutgåvorna.

Frågor besvaras av

Håkan Carlsson, budgetprognos, telefon 08 613 47 33

Thomas Olofsson, upplåning, telefon 08 613 47 82

Statsupplåning 2010:3 (pdf 2022 kb)

Läs Statsupplåning 2010:3 (pdf 2022 kb), pdf (öppnas i nytt fönster)