Mot budgetbalans

Pressmeddelande 16 juni 2010

Statsfinanserna närmar sig balans redan i år mot bakgrund av den oväntat snabba återhämtningen i svensk ekonomi. Större skatteinkomster och mindre utgifter för arbetslöshet bidrar till att budgetunderskottet minskar 2010 och fortsätter att krympa nästa år. De lägre underskotten innebär att statens upplåning minskar.

Riksgäldens nya prognos pekar på ett budgetunderskott på 14 miljarder kronor 2010 och 8 miljarder kronor 2011. Det är en minskning med 39 respektive 28 miljarder kronor jämfört med föregående prognos. Om man exkluderar vidareutlåning är budgeten i det närmaste i balans.

Det minskade underskottet 2010 jämfört med föregående prognos förklaras i huvudsak av större skatteinkomster. Samtidigt sjunker utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen. Minskningen av underskottet 2011 beror främst på att skatteinkomsterna ökar i takt med uppgången i ekonomin.

Det finns tydliga tecken på att återhämtningen i ekonomin har stärkts. Många bolag rapporterar stigande efterfrågan och arbetslösheten ökar mindre än väntat. Den makroekonomiska bedömningen är dock mer osäker än normalt, eftersom den fortsatta utvecklingen av skuldkrisen i Europa är svårbedömd.

Minskad upplåning i alla skuldslag

Den oväntat starka utvecklingen av statsfinanserna gör att upplåningsbehovet minskar. Riksgälden drar därför ned upplåningen i alla skuldslag jämfört med prognosen i mars. Statens upplåning, inklusive refinansiering av förfallande lån, beräknas bli 105 miljarder kronor 2010 och 100 miljarder kronor 2011.

Emissionsvolymen i nominella statsobligationer minskar från 3 till 2,5 miljarder kronor per auktion från och med den 18 augusti. Stocken statsskuldväxlar kommer att krympa från beräknade 120 till i genomsnitt 105 miljarder kronor i år och 85 miljarder kronor nästa år. Obligationsupplåningen i utländsk valuta blir också något mindre.

Upplåningen i realobligationer ligger kvar på 9 miljarder kronor 2010 men minskar till 6 miljarder kronor 2011. Riksgälden kommer i höst att introducera ett nytt reallån med förfall 2017.

Statsskulden kvar under 40 procent

Statsskulden kommer att vara 1 190 miljarder kronor i slutet av 2010 och 1 178 miljarder kronor i slutet av 2011. Det motsvarar 37 respektive 36 procent av BNP.

Statens skuld inklusive Riksgäldens finansiella tillgångar i utländsk valuta beräknas till 1 085 miljarder kronor i slutet av 2010 och 1 073 miljarder kronor i slutet av 2011. Det motsvarar 34 respektive 32 procent av BNP.

Frågor besvaras av:

Sofia Olsson, budgetprognos, 08 613 47 30
Magdalena Belin, upplåning, 08 613 52 28

Statsupplåning 2010:2

Läs Statsupplåning 2010:2, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Statsupplåning 2010:2, pdf (öppnas i nytt fönster)