Alla ute ur bankgarantiprogrammet

Pressmeddelande 10 augusti 2010

Vid halvårsskiftet hade samtliga finansiella institut lämnat det statliga garantiprogrammet för bankers och bostadsinstituts upplåning. Det betyder att de inte kan ta upp nya lån med statlig garanti utan att återinträda i programmet. Efterfrågan på garantier har varit mycket liten under det senaste året och garanterade lån har förfallit i snabbare takt än nya tillkommit. Det visar Riksgäldens senaste rapport om bankstödet.

Av de sju institut som varit med i programmet har fem fortfarande garanterad upplåning kvar, men den totala volymen har minskat med drygt en fjärdedel under året. De utestående garantierna var 196 miljarder kronor den 30 juni 2010, jämfört med 271 miljarder kronor vid årsskiftet och 354 miljarder kronor som mest. Swedbank har tecknat nära 90 procent av garantierna.

Garantiprogrammet har hittills resulterat i större intäkter än kostnader för staten eftersom deltagarna har betalat in avgifter utan att några garantier har behövt infrias. Den förväntade nettointäkten för programmet är enligt den senaste beräkningen 5,3 miljarder kronor. Programmet gäller till och med den 31 december 2010 och alla utestående garantier väntas ha förfallit 2015.

Stabilitetsfonden når målnivån tidigare än väntat
Den stabilitetsfond som byggs upp för att finansiera bankstödsåtgärder var värd 30,8 miljarder kronor i slutet av juni. Det värdet inkluderar fondens innehav av Nordeaaktier värderade till marknadsvärde och inbetalda garantiavgifter till och med första kvartalet. Stabilitetsavgifterna för 2009 faktureras nu i augusti och beräknas bli 1,3 miljarder kronor.

Regeringens mål är att stabilitetsfonden ska motsvara 2,5 procent av BNP senast 2023. Riksgäldens prognos visar att fonden kommer att nå den nivån redan 2016.

Frågor besvaras av:
Daniel Barr, chef för bankstödsavdelningen, 08 613 46 94

Rapport om Riksgäldens stödåtgärder per den 30 juni 2010

Läs Rapport om Riksgäldens stödåtgärder per den 30 juni 2010, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Rapport om Riksgäldens stödåtgärder per den 30 juni 2010, pdf (öppnas i nytt fönster)