Större budgetunderskott och ökad upplåning

Pressmeddelande 15 januari 2009

Statens upplåning kommer att öka mer än väntat under de närmaste två åren eftersom budgetunderskotten blir större än Riksgälden bedömde i sin förra prognos från den 4 november 2008. Vi räknar nu med budgetunderskott på i storleksordningen 90 miljarder kronor 2009 och 65 miljarder kronor 2010.
 
Det innebär att upplåningen i statsskuldväxlar, nominella obligationer och utländsk valuta ökar. En del av den ökade upplåningen kommer att göras med en ny lång statsobligation. Innan vi vet hur stort intresset för en ny obligation blir kan vi inte säga hur mycket upplåningen i de redan utestående nominella obligationerna respektive i statsskuldväxlar kommer att öka. Mycket talar för att det blir frågan om begränsade belopp. Upplåningen i obligationer i utländsk valuta kan bli omkring 30 miljarder kronor under 2009.
 
Riksgälden reviderar normalt sett inte sina prognoser mellan ordinarie prognostillfällen. Men vi bedömer att utvecklingen den senaste tiden varit så exceptionell att vi bör ge en indikation om hur vi nu bedömer upplåningsbehovet för 2009 och 2010. Vi kommer att publicera en ny prognos för budgetsaldot och upplåningen den 4 mars 2009.
 
Större budgetunderskott
Sedan vi publicerade Statsupplåning - Prognos och analys 2008:3 har regeringen aviserat nya finanspolitiska åtgärder riktade mot arbetsmarknaden, olika stödåtgärder till företagssektorn, samt att svenska staten kommer att bidra med lån till andra stater och till AB Svensk Exportkredit (SEK). Därutöver har konjunkturnedgången blivit snabbare och kan förväntas bli något djupare än vi då räknade med. Vår makroekonomiska bedömning ligger i linje med den Konjunkturinstitutet presenterade den 19 december 2008.
 
Detta gör att vi preliminärt reviderar prognosen för budgetunderskottet (nettolånebehovet) med sammantaget omkring 65 miljarder kronor för 2009 och 30 miljarder kronor för 2010. Här har vi inte inkluderat utlåning till SEK. Bifogad tabell visar hur de olika effekterna fördelar sig.
 
Riksdagen har bemyndigat regeringen att ge SEK en låneram hos Riksgälden på 100 miljarder kronor. Regeringen har ännu inte fattat beslut om hur den ramen ska utnyttjas. Riksdagen har också bemyndigat regeringen att ge SEK en ram för kreditgarantier från Riksgälden. Det är därför svårt att bedöma i vilken utsträckning som SEK:s låneram kommer att utnyttjas. Om låneramen utnyttjas innebär det att upplåningsbehovet ökar ytterligare.
 
Ökad upplåning
En del av det ökade upplåningsbehovet kommer att täckas med hjälp av en ny nominell statsobligation med en längre löptid som vi planerar att introducera under första kvartalet 2009 under förutsättning att det kan ske till rimliga villkor. Detta annonserades i ett pressmeddelande från den 12 december 2008. Den nya statsobligationen skulle kunna säljas vid sidan av de ordinarie auktionerna varannan vecka om intresset är stort.
 
Resterande del av det ökade upplåningsbehovet kommer att täckas med redan utestående nominella obligationer, statsskuldväxlar och obligationer i utländsk valuta. Om intresset för den nya långa obligationen blir stort innebär det att behovet av att öka upplåningen i de redan utestående nominella statsobligationerna och i statsskuldväxlar blir begränsat.
 
Lån till andra stater kommer att finansieras med obligationer i utländsk valuta liksom en del av det ökade upplåningsbehovet: tillsammans drygt 20 miljarder kronor. Eftersom vi redan tidigare räknat med att låna 10 miljarder kronor i utländsk valuta skulle den totala omfattningen bli i storleksordningen 30 miljarder kronor.
 
Om det blir aktuellt med utlåning till SEK i utländsk valuta kommer den sannolikt att finansieras med upplåning i obligationer i utländsk valuta utöver bedömning ovan.
 
Upplåningen i realobligationer kommer inte att beröras eftersom andelen realobligationer av hela statsskulden är för stor i förhållande till målet på 25 procent.
 
Det förtjänar att understrykas att de prognoser som vi presenterat här är preliminära. En mer genomarbetad prognos för budgetsaldo och vår upplåning kommer att presenteras den 4 mars 2009.
 
Frågor besvaras av:
Thomas Olofsson, upplåningschef, 08 613 47 82

Tabell över prognosrevideringen

Läs Tabell över prognosrevideringen, pdf (öppnas i nytt fönster)