Riksgälden vill få fastställt att övertagandet av Carnegie var korrekt

Pressmeddelande 29 juli 2009

Riksgälden lämnar i dag in en ansökan om att Stockholms tingsrätt ska fastställa att övertagandet av Carnegie Investment Bank (CIB) och Max Matthiessen Holding (MM) gjordes på ett korrekt sätt.

Skälet är att bolagens förra ägare, D. Carnegie & Co, ifrågasätter övertagandet samtidigt som man vill ändra den värdering som förutsätter att Riksgälden agerat korrekt. Riksgälden vill att tingsrätten ska göra klart att Riksgälden sålde CIB och MM i egenskap av ägare och inte som panthavare. Den frågan är avgörande för hur en eventuell ersättning till den tidigare ägaren ska beräknas.
 
Enligt avtalet med D. Carnegie & Co hade Riksgälden rätt att ta över bolagen och sedan sälja dem som ägare. Då är bolagens värde vid Riksgäldens övertagande avgörande. Överstiger värdet storleken på stödlånet till CIB ska överskottet tillfalla de tidigare ägarna. Den värdering som genomförts av oberoende värderingsmän var lägre än lånets storlek. Något överskott har därför inte betalats ut.
 
Om Riksgälden i stället hade sålt bolagen som panthavare, vilket den tidigare ägaren hävdat vara det korrekta sättet, ska ingen värdering ske. I stället ska ett eventuellt överskott från själva försäljningen betalas tillbaka till den tidigare ägaren. Försäljningen har inte gett något överskott, men ett sådant kan eventuellt uppstå i framtiden till följd av vissa vinstdelningsarrangemang.
 
Den förra ägaren har begärt att värderingen ska prövas i Prövningsnämnden. Man har då begärt att värdet som ska fastställas på CIB ska vara flera miljarder kronor högre än både försäljningspriset och det värde som de oberoende värderingsmännen kom fram till. Prövningen i Prövningsnämnden förutsätter att Riksgälden sålt som ägare. Samtidigt har den förra ägaren lämnat öppet för att, om man inte får gehör i Prövningsnämnden, senare gå till tingsrätten för att pröva om övertagandet gick rätt till. Ett sådant agerande är inte acceptabelt.
 
"Det är nödvändigt att pröva frågorna i rätt ordning", säger riksgäldsdirektören Bo Lundgren. "Någon värdering behöver inte göras om Riksgälden skulle ha sålt bolagen som panthavare. Ärendet i Prövningsnämnden skulle i så fall vara meningslöst. Därför bör tingrätten fastställa att vi sålt på ett korrekt sätt."
 
Riksgälden kommer att begära att tvisten i Prövningsnämnden förklaras vilande i väntan på tingsrättens avgörande.
 
Riksgälden tog i november 2008 över CIB och MM med utgångspunkt i Stödlagen för att värna stabiliteten i det finansiella systemet.
 
Frågor besvaras av:  
Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, 08 613 46 51