Riksgälden föreslår ändrad styrning av nominella kronskuldens löptid

Pressmeddelande 29 september 2009

Riksgälden föreslår att styrningen av den nominella kronskuldens löptid ändras i riktlinjerna för statsskuldens förvaltning. Syftet är att anpassa styrningen så att den tar hänsyn till den under våren utgivna 30-åriga statsobligationen. Förslaget innebär att låneplaneringen inte behöver ändras.

Riksgäldens förslag är att den del av den nominella kronskulden som har en löptid på upp till och med tolv år styrs med en genomsnittlig räntebindningstid, medan den del som har en längre löptid styrs med ett volymtak. Uppdelningen motiveras främst av att förfalloprofilen för den nominella kronskulden är mycket ojämn i och med introduk­tionen av den 30-åriga obligationen och att styrningen enligt förslaget blir både mer ändamålsenlig och mer transparent.
 
Riksgälden föreslår följande riktlinjer för statsskuldens löptid:
 •         Den nominella kronskulden:
 • -        Instrument med löptider upp till tolv år ska ha räntebindningstid 3,0 år
  -        Den utestående volymen av instrument med löptider över tolv år ska som högst uppgå till 60 miljarder kronor
 •         Valutaskulden: räntebindningstid 0,125 år
 •         Realskulden: räntebindningstid 9,4 år vid slutet av 2010
 •  
  Riksgälden föreslår oförändrade riktlinjer för statsskuldens sammansättning:
 •         Den nominella kronskulden: 60 procent
 •         Valutaskulden: 15 procent
 •         Realskulden: 25 procent
 •  
  Det föreslagna målet för den nominella skulden med kortare löptid än tolv år innebär att vi inte behöver vidta några justeringar i upplåningen till följd av att vi nu även har en mycket lång statsobligation. Det betyder att vi inte behöver göra om den nuvarande låneplanen.
   
  Riktlinjeförslaget antar och utgår från att statsskulden är i storleksordningen 1 300 miljarder kronor vid slutet av 2010, och att den kan komma att öka ytterligare något åren därefter. Mätt i förhållande till BNP innebär det en skuld som kan komma att stiga till 45 procent.
   
  Riksgälden lämnar varje år ett förslag till regeringen om hur statsskulden ska förvaltas. Det är underlaget för regeringens beslut om riktlinjer. Beslutet ska enligt lagen om statens upplåning och skuldförvaltning fattas senast den 15 november.
   
  Frågor besvaras av:
  Thomas Olofsson, upplåningschef, 08 613 47 82
  Sten Hansen, tillförordnad analyschef, 08 613 47 37

  Förslag till riktlinjer 2010-2012

  Läs Förslag till riktlinjer 2010-2012, pdf (öppnas i nytt fönster)
  Läs Förslag till riktlinjer 2010-2012, pdf (öppnas i nytt fönster)