Statens finanser fortsatt mycket starka

Pressmeddelande 24 oktober 2007

 
Under 2008 bedömer vi att överskottet minskar till 116 miljarder kronor eftersom skatteinkomsterna blir lägre och vinstutvecklingen inom företagen avtar.
 
I våra prognoser har vi räknat med försäljningsinkomster på 50 miljarder kronor per år. Det gör att osäkerheten i prognoserna är extra stor.
 
Statsskulden minskar till 1 120 miljarder kronor i slutet av 2007 och 1 005 miljarder kronor i slutet av 2008. Det motsvarar 37 respektive 31 procent av BNP. Statens finansiella sparande uppgår till drygt 2 procent av BNP för respektive år.
 
Minskad upplåning
 
Det stora budgetöverskottet innebär att upplåningen i alla instrument kommer att minska. Vi prioriterar emellertid upplåningen i nominella statsobligationer, där emissionsvolymen blir fortsatt 1,5 miljard kronor per auktion. Under 2008 räknar vi med att låna lika mycket per auktion.
 
Hälften av obligationerna som ges ut kommer att vara 10-åringar. Några enstaka auktioner kommer att göras i obligationer med 2 respektive 14 års löptid. Resten blir 5-åriga obligationer.
 
En ny obligation introduceras i november i år. Den förfaller i mars 2019.
 
Från årsskiftet har Riksgälden en ny policy för statsskuldväxlar. Vi ger ut fyra växlar med upp till sex månaders löptid. Vi räknar med att göra swappar för 30 miljarder respektive 38 miljarder kronor under 2007 och 2008.
 
Upplåningen i realobligationer minskar till 3 miljarder kronor i årstakt. Under 2008 kommer Riksgälden att erbjuda byten för motsvarande 10 miljarder kronor.
 
På valutaskulden amorterar Riksgälden 40 miljarder kronor i årstakt. Vi räknar med att låna motsvarande 16 miljarder respektive 11 miljarder kronor i utländsk valuta under 2007 och 2008.
 
Frågor besvaras av:

Sten Hansen, biträdande analyschef, telefon 08 613 47 37
Thomas Olofsson, upplåningschef, telefon 08 613 47 82

Statsupplåningsrapport 2007:3

Läs Statsupplåningsrapport 2007:3, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Statsupplåningsrapport 2007:3, pdf (öppnas i nytt fönster)