Förslag till ändrade placeringsregler för myndigheter

Pressmeddelande 14 maj 2001

Riksgäldskontoret föreslår i en regeringsrapport att myndigheter som bedriver en aktiv eller långsiktig tillgångsförvaltning får placera direkt på marknaden i vanliga statsobligationer och inte längre ska vara hänvisade till placeringar på konton i Riksgäldskontoret.

För närvarande är det tre myndigheter som har omfattande långsiktiga placeringar hos Riksgäldskontoret, nämligen Insättningsgarantinämnden, Kärnavfallsfonden och Premiepensionsmyndigheten. De förvaltar tillgångar på sammanlagt i storleksordningen 60 miljarder kronor.

Förslaget innebär dessutom att marknaden för realobligationer skulle få ett antal nya investerare, med ökad omsättning och likviditet som följd. En väl fungerande realobligationsmarknad innebär på sikt att statens upplånings-kostnad minskar. Den konsoliderade statsskulden påverkas inte eftersom det handlar om en intern statlig transaktion.

Riksgäldskontoret avstyrker samtidigt i ett remissvar ett förslag från Kärnavfallsfondens styrelse att Kärnavfallsfonden skall få samma placeringsregler som AP-fonderna, där aktieplaceringar är tillåtna. Kärnavfallsfondens medel skall placeras i tillgångar med största möjliga säkerhet. Kärnavfallsfondens förslag innebär att risken för att fonden inte skall räcka till för att täcka de framtida kostnaderna övervältras på framtida generationer. Fördelarna av det högre risktagandet skulle tillfalla dagens elkonsumenter och elproducenter. Detta strider mot principen att de generationer som får fördelarna av kärnkraftproduktionen också skall bära de fulla kostnaderna.

Skrivelserna finns i sin helhet tillgängliga på kontorets hemsida www.rgk.se

Förfrågningar:

Lars Hörngren, telefon 08-613 47 36 (KAF-remissen)
Pär Nygren, telefon 08-613 47 44 (Regler avseende myndigheters placeringar hos kontoret) Mikael Bergman telefon 08-613 46 23 (Regler avseende myndigheters placeringar hos kontoret)

Förslag till ändrade placeringsregler för myndigheter


Läs Förslag till ändrade placeringsregler för myndigheter, pdf (öppnas i nytt fönster)