Uppdaterad vägledning om EBA:s riktlinjer om resolutionsbarhet och tillämpningsrapport om skuldnedskrivningsverktyget

Nyhet 16 december 2022

Riksgälden publicerar idag en uppdaterad vägledning om Europeiska bankmyndighetens (EBA:s) riktlinjer för förbättring av möjligheten till resolution för institut och resolutionsmyndigheter (EBA/GL/2022/01). Vägledningen fungerar som ett stöd till svenska banker för hur riktlinjerna bör tolkas och genomföras.

Vägledningen har uppdaterats med information och förtydliganden om bland annat de handlingsplaner som instituten bör ta fram kring skuldnedskrivning och kommunikation. Vägledning om värdering publiceras i ett separat dokument.

Riksgälden har i och med detta preciserat sin syn på genomförandet av samtliga delar av riktlinjerna. Riktlinjerna träder i kraft den 1 januari 2024 och kommer från och med då att utgöra ett centralt verktyg för Riksgälden i bedömningar av bankernas resolutionsbarhet och identifiering av väsentliga hinder mot resolution.

Utöver den uppdaterade vägledningen publicerar Riksgälden en rapport om tillämpningen av skuldnedskrivningsverktyget. Rapporten beskriver hur Riksgälden avser att genomföra resolution med hjälp av skuldnedskrivningsverktyget. Rapporten syftar också till att underlätta bankernas planering och förberedelser för resolution. 

Den uppdaterade vägledningen och tillämpningsrapporten om skuldnedskrivningsverktyget finns här:

Vägledning för resolutionsbarhet