Eba publicerar riktlinjer om resolutionsbarhet

Nyhet 14 januari 2022

Den Europeiska bankmyndigheten (Eba) har den 13 januari publicerat riktlinjer om resolutionsbarhet. Riktlinjerna inför en EU-gemensam minimistandard för resolutionsbarhet inom ett antal områden och riktar sig främst till systemviktiga banker. Syftet med riktlinjerna är att bidra till att öka dessa bankers resolutionsbarhet.

Riksgäldens preliminära bedömning är att Riksgälden avser att följa riktlinjerna. De svenska systemviktiga bankerna kan därmed utgå från att de bör följa riktlinjerna. När Eba publicerat översättningarna av riktlinjerna kommer Riksgälden formellt meddela Eba hur vi avser att följa dem. Informationen kommer även publiceras på Riksgäldens webbplats.

En resolutionsbar bank är kortfattat en bank som kan rekonstrueras eller avvecklas genom resolution utan att det leder till allvarliga störningar i det finansiella systemet. Att bedöma en banks resolutionsbarhet är därmed en central del i Riksgäldens resolutionsplanering. Efterlevnaden av riktlinjerna kommer därför följas upp och utgöra en viktig del i Riksgäldens bedömning av de svenska systemviktiga bankernas resolutionsbarhet.

Riktlinjerna är omfattande och träder i kraft den 1 januari 2024. Det är därför viktigt att bankerna redan nu påbörjar arbetet med att följa riktlinjerna. För att underlätta detta arbete avser Riksgälden att inom kort återkomma med mer information om vad som förväntas av bankerna de närmaste två åren.

Riktlinjernas rättsliga status

Riksgäldens uppfattning är att riktlinjer från Eba riktade till resolutionsmyndigheter och finansinstitut är att jämställa med svenska allmänna råd. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättandet av Eba innebär att de behöriga myndigheterna och finansinstituten med alla tillgängliga medel ska följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer Riksgälden inte att utfärda några egna allmänna råd. Riksgälden kan vid behov omarbeta riktlinjerna till bindande regler i form av föreskrifter.

Se riktlinjerna på Eba:s webbplats