Ökad statsskuld 2020 till följd av pandemin

Nyhet 19 februari 2021

Riksgälden lämnar i dag underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2020 till regeringen. Året präglades av coronapandemin som medförde att Riksgälden snabbt behövde öka upplåningen för att möta underskott i statsbudgeten. Riksgälden gav också för första gången ut en grön obligation.

Underlaget för utvärdering, som lämnas årligen i februari, beskriver hur Riksgälden har hanterat statens upplåning och förvaltningen av statsskulden utifrån de riktlinjer regeringen beslutat om. I rapporten redovisas även bland annat resultatet av en årlig förtroendemätning och kostnaden för statsskulden.

Året i korthet

  • Utbrottet av coronaviruset och de restriktioner som infördes ledde till att aktiviteten i svensk ekonomi föll kraftigt. För att mildra de negativa effekterna vidtog staten flera stödåtgärder. Utgifterna för stöden och lägre skatteinkomster medförde en kraftig omsvängning från överskott till underskott i statsbudgeten.
  • Budgetunderskottet innebar ett ökat lånebehov och en växande statsskuld. Ökningen blev dock inte lika stor som först förutspåddes och statsskulden landade på 26 procent av BNP. Det är en fortsatt låg nivå sett i både ett historiskt och ett internationellt perspektiv.
  • Räntemarknaden drabbades av turbulens när coronaviruset bröt ut, men läget stabiliserades relativt snabbt. I Riksgäldens enkätundersökning som genomfördes i slutet av 2020 upplevde marknadsaktörerna likviditeten på marknaden för nominella statsobligationer som oförändrad eller något bättre jämfört med ett år tidigare.
  • Riksgälden mötte det växande lånebehovet i enlighet med den uttalade upplåningspolicyn. Först ökades upplåningen i statsskuldväxlar och andra kortfristiga instrument och därefter anpassades obligationsupplåningen gradvis. När utfallet av budgetsaldot sedan blev starkare än väntat justerades främst växelupplåningen ner.
  • Riksgälden gav för första gången ut en grön obligation och introducerade en ny 25-årig statsobligation. Båda obligationerna mottogs väl med en efterfrågan som klart översteg utbudet. Intresset var stort från både svenska och internationella investerare.
  • Statsskuldens löptid låg inom det övergripande styrintervallet och valutaexponeringen hölls oförändrad enligt regeringens riktlinjer.
  • Kost­naden för statsskulden var 6 miljar­der kronor eller mot­svarande 0,1 procent av BNP. Det innebär en minskning från 2019 som förklaras främst av valutakurseffekter.
  • Riksgälden utnyttjade fortsatt möjligheten att ta positioner i kronan för att sänka kostnaden för statsskulden. Den position som har byggts upp sedan 2018 utökades under 2020 och visade en orealiserad vinst vid slutet av året.
  • Förtroendet för Riksgäldens strategier och agerande stärktes i 2020 års mätning, framför allt bland internationella investerare. Resultatet visar en bred uppgång i de faktorer som ingår, med höjda betyg för bland annat kommunikation och ett konsekvent agerande.

Ta del av hela rapporten här: Statsskuldens förvaltning – underlag för utvärdering 2020, pdf

Mer om resultatet av den årliga förtroendemätningen.

Kontakt

Riksgäldens pressfunktion, 08-613 47 01