Information om tillstånd för återköp av kvalificerade skulder

Nyhet 6 juli 2021

En bank eller institut måste enligt tillsynsförordningen ansöka om tillstånd från Riksgälden för att köpa, lösa in, återbetala eller återköpa kvalificerade skulder

Nedan refereras till samtliga dessa åtgärder som återköp. Med anledning av ändringarna i lagen (2015:1016) om resolution, som trädde i kraft den 1 juli 2021, och den Europeiska bankmyndighetens uttalanden1har Riksgälden uppdaterat informationen om återköp. De viktigaste delarna i informationen är att:

  • Samtliga kvalificerade skulder, även sådana som inte är efterställda, omfattas av tillstånd för återköp från och med den 1 januari 2022.
  • Handläggningstiden för en ansökan uppgår till fyra månader. För att få en ansökan om återköp prövad före den 1 januari 2022 måste ansökan ha inkommit till Riksgälden senast den 31 augusti 2021.
  • Tillstånd för återköp av kvalificerade skulder gäller för samtliga företag för vilka Riksgälden ska besluta om kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder. Det gäller därmed även för institut som inte är systemviktiga. Dock avser Riksgälden ge dessa institut ett generellt förhandsgodkännande, vilket innebär att de i praktiken inte behöver ansöka om tillstånd.
  • Som praxis bör det tydligt framgå i emissionsdokumentationen att en kvalificerad skuld bara får återköpas efter tillstånd från Riksgälden - men frånvaron av sådan information diskvalificerar inte en skuld från att vara kvalificerad.

PM: Återköp av kvalificerade skulder

Frågor och svar om MREL

 1 Final Report, Draft Regulatory Technical Standards on own funds and eligible liabilities amending Delegated Regulation (EU) No 241/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions, EBA/RTS/2021/05.