Riksgäldskommentar: Prognosutvärdering 2013-2018

Nyhet 26 maj 2020

Riksgäldens makroekonomiska och statsfinansiella prognoser har första gången utvärderats grundligt. Resultaten redovisas i Riksgäldskommentar 1 2020. Riksgäldskommentar är en ny serie korta skrifter där Riksgäldens medarbetare bidrar till att fördjupa kunskapen inom ett aktuellt ämne.

Hur träffsäkra är Riksgäldens prognoser i jämförelse med andra instituts?

I Riksgäldskommentar 1 2020 gör Mattias Bruér, senior ekonom på Riksgälden, en prognosutvärdering för perioden 2013-2018. I utvärderingen jämförs Riksgälden med 17 andra institut under perioden 2013 till 2018. Enligt medelrangen som sammanfattar makroprognosernas träffsäkerhet hamnar Riksgälden på femte plats. Årsvis var makroprognoser mest träffsäkra 2013, 2014 och 2017. Åren 2015 och 2018 var makroprognoserna genomsnittliga och 2016 var prognoserna sämre än genomsnittet.

Riksgäldens prognoser över hushållens konsumtionstillväxt har genomgående placerat sig i det absoluta toppskiktet. Ett lika tydligt mönster finns dock inte för övriga makrovariabler. Riksgäldens BNP-prognoser låg i toppskiktet 2013 och 2017 men i bottenskiktet 2015 och 2016.

När det gäller de statsfinansiella prognoserna är skillnaderna ofta små mellan Riksgälden och Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet respektive Ekonomistyrningsverket. Riksgäldens statsfinansiella prognoser var lyckosamma 2013 och 2014 och genomsnittliga 2018. Åren 2015 till 2017 var våra statsfinansiella prognoser sämre än genomsnittet. Resultaten tyder därmed på att det finns ett samband mellan framgångsrika makroprognoser och träffsäkra statsfinansiella prognoser, möjligen med en viss tidsförskjutning.

Riksgäldskommentar 1 2020: Prognosutvärdering 2013-2018 

Riksgäldskommentar är en serie kortare skrifter som ges ut regelbundet. Här reder våra sakkunniga ut begrepp, sprider kunskap och bidrar till samhällsdebatten.