Riksgäldens stödåtgärder för att mildra coronavirusets ekonomiska effekter

Nyhet 18 augusti 2020

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin har Riksgälden uppdraget att ställa ut statliga kreditgarantier inom två garantiprogram; Företagsakuten där 2,1 miljarder kronor fram till den 31 juli hade lånats ut i 539 lån, och garantiprogrammet för flygföretag där en garanti ställts ut.

Regeringsuppdragen överlämnades i mars med vissa senare kompletteringar. Här följer en summering av genomförda aktiviteter i programmen till och med den 31 juli 2020.

Företagsakuten – kreditgarantier till små och medelstora företag

Regeringen har uppdragit åt Riksgälden att ställa ut statliga kreditgarantier om sammanlagt högst 100 miljarder kronor till förmån för i första hand små och medelstora företag som drabbats ekonomiskt av covid-19-pandemin men som för övrigt är livskraftiga. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet.

Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank.

Läs mer om garantiprogrammet för företag och övriga villkor

Status per den 31 juli 2020

  • Garantiram enligt uppdraget: 100 miljarder kronor
  • Tilldelat rambelopp - medel som möjliggjorts för utlåning, varav statens garantiåtagande är 70 procent: 39 miljarder kronor
  • Värde av totalt utbetalade lån: 2 064 miljoner kronor
  • Totalt garanterat belopp (70 procent av lånesumman): 1 445 miljoner kronor
  • Antal anslutna banker och andra kreditinstitut: 71 kreditinstitut
  • Antal beviljade lån: 539 beviljade lån

Statliga kreditgarantier till flygföretag med verksamhet i Sverige

Regeringen har uppdragit åt Riksgälden att ställa ut kreditgarantier för nya lån till flygföretag som den 1 januari 2020 hade ett svenskt tillstånd att bedriva kommersiell verksamhet inom luftfart, och som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige.

En garanti får endast beviljas ett företag som inte befann sig i svårigheter den 31 december 2019 och som bedöms ha varit ekonomiskt redbart vid samma tidpunkt.

Läs mer om garantiprogrammet för flygföretag och om övriga villkor

Två flygföretag har ansökt om att få ta del av en statlig kreditgaranti inom ramen för flyggarantiprogrammet. En ansökan har beviljats. En ansökan har avslagits eftersom företaget inte bedöms ha varit ekonomiskt redbart per den 31 december 2019.

Status per den 31 juli 2020

Garantiram enligt regeringsuppdraget: 5 miljarder kronor, varav en garanti till SAS får uppgå till högst 1,5 miljarder kronor.

Antal inkomna ansökningar: 2 stycken

- Varav beviljade: 1 stycken (SAS AB)

- Varav avslagna: 1 stycken (Norwegian Air Sweden AB)

Utställda garantier: SAS AB, 1,5 miljarder kronor

Kontakt

Pressfunktionen 08-613 47 01