Riksgälden får uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga gröna kreditgarantier

Nyhet 24 november 2020

I samband med regeringens presentation av budgetpropositionen för 2021 föreslogs statliga kreditgarantier till gröna investeringar. De statliga garantierna syftar till att möjliggöra fler stora industriinvesteringsprojekt i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket.

Riksgälden ansvarar för statens centrala finansförvaltning och efter uppdrag från regeringen kan myndigheten även ställa ut statliga garantier.

Att ställa ut statliga garantier är en del av Riksgäldens löpande uppdrag. Nu inleder vi arbetet med att titta på hur programmet skulle kunna utformas, säger Magnus Rystedt, avdelningschef för Garanti och finansiering på Riksgälden.

De investeringar som kan komma ifråga bedöms vara av en sådan omfattning att de kan bära kostnaden för en riskavspeglande garantiavgift. Förslaget kommer att utformas så att åtgärden är förenlig med EU:s regler om statligt stöd.

Kreditgarantierna kommer bedömas utifrån teknikneutrala kriterier och föreslås kunna ställas ut under flera år med start under första halvåret 2021. Under 2021 föreslås kreditgarantierna uppgå till högst 10 miljarder kronor. För 2022 beräknas garantiramen till 15 miljarder kronor och för 2023 till 25 miljarder kronor.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats