Remissvar: Regler för att stävja penningtvätt bör förbättras

Nyhet 3 maj 2019

Riksgälden anser att det är angeläget att förtydliga och förbättra regelverken för att motverka penningtvätt, finansiering av terrorism och andra brottsliga eller förtroendeskadliga beteenden.

Åtgärderna behöver se till att berörda myndigheter har ändamålsenliga verktyg för att stävja penningtvätt. Ytterst syftar arbetet mot penningtvätt till att värna den finansiella stabiliteten.

I Finansdepartementets promemoria ”Ingripande mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor” föreslås att Finansinspektionen ska ges ytterligare verktyg för att kunna ingripa mot utländska kreditinstitut som inte fullföljer sina skyldigheter enligt penningtvättslagen. Riksgälden välkomnar förslaget, och föreslår några mindre förtydliganden.

Penningtvätt, finansiering av terrorism och andra brottsliga eller förtroendeskadliga beteenden riskerar att leda till stor samhällelig skada och att skada tilltron till det finansiella systemet.

Det är därför viktigt att ingripandemöjligheterna är väl definierade för att berörda myndigheter på ett effektivt sätt ska kunna stävja penningtvätt.

Läs hela remissvaret här.