Begäran om uppgifter för fastställande av resolutionsavgift för 2020

Nyhet 6 december 2019

Riksgälden skickade den 5 december 2019 ut brev till de institut som är skyldiga att betala resolutionsavgift enligt 27 kap. 12§ lagen (2015:1016) om resolution.

Brevet innehåller en begäran om att inkomma med uppgifter för fastställande av resolutionsavgift för 2020, samt tillhörande uppgiftsblankett och dokument som specificerar de upplysningar som ska lämnas.

Uppgifterna ska vara Riksgälden tillhanda senast den 31 januari 2020.

Blanketten samt dokument om upplysningar finns även tillgängliga på Riksgäldens hemsida under ingången Finansiell Stabilitet - Rapportering: resolutionsavgift.

Under Frågor och svar om resolutionsavgiften finns även ytterligare information kring avgiftsuttaget.

Blanketten ska skrivas under av behörig firmatecknare. Den underskrivna blanketten, fastställd årsredovisning, i förekommande fall revisorsyttrande samt andra relevanta underlag ska skickas till:

Riksgälden
Finansiell stabilitet och konsumentskydd
103 74 Stockholm

Skicka gärna även blanketten med e-post till resolution@riksgalden.se. Observera att uppgifter som skickas med e-post tas emot via vanlig öppen e-post utan kryptering. Om uppgifterna bedöms vara känsliga rekommenderas att de skickas med post.

För frågor går det också bra att kontakta resolution@riksgalden.se