Förändringar i betalningsförordningen

Nyhet 20 mars 2017

Regeringen har beslutat om ny förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning. Den nya förordningen (betalningsförordningen) träder i kraft den 31 mars 2017.

Nyheterna i betalningsförordningen avser i huvudsak:

  • att det förtydligas att huvudregeln är att myndigheters bankkonton ska vara anslutna till statliga toppkonton i de banker som Riksgälden träffat ramavtal med för statens räkning samt att Riksgälden får medge undantag från denna huvudregel för konton i utländsk valuta och konton för myndigheternas kontanthantering, 
  • att det förtydligas att alla bankkonton ska passera Riksgälden genom en ansökan,
  • att det förtydligas att huvudregeln är att medel ska vara insatta på statens centralkonto i Riksbanken,
  • att även affärsverk omfattas av de säkerhetskrav som gäller för bankkonton som är anslutna till Riksgäldens toppkonton och
  • att det införs en reglering för bidrag från EU som innebär att Riksgälden som huvudregel tar emot bidrag som ska redovisas mot inkomsttitel på statsbudgeten.

Riksgälden avser att under våren meddela ändrade föreskrifter och allmänna råd till betalningsförordningen.

Läs mer om Betalningsförordningen på Riksdagens webbplats: Betalningsförordningen (2017:170)

Bakgrund till förändringarna

Riksgälden har under hösten föreslagit regeringen att betalningsförordningen bör anpassas som en följd av att en valutakoncernkontomodell, VKK, införs i staten. VKK är en del av det nya ramavtalet för betalningstjänster som Riksgälden upphandlat för statens räkning.