Låg risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 13 mars 2015

Riksgälden lämnar i dag en riskanalys av statens samlade garantier och utlåning till regeringen. Risken för stora kreditförluster med anledning av de garantier och lån staten har ställt ut till företag, hushåll och andra stater bedöms som låg. Även för den finansiella sektorn, som analyseras separat, bedömer Riksgälden att sannolikheten är liten för att staten ska få bära stora förluster.

Att risken är låg i portföljen med garantier och lån till företag, hushåll och andra stater beror bland annat på att den är överlag väl diversifierad. Det är en följd av dels ett stort antal engagemang, dels en både geografisk och branschmässig spridning av garanti- och låntagarna.

De sektorbaserade koncentrationer som likväl finns rör branschen för teleoperatörer och svenska hushåll med studielån, där negativa chocker mot dessa sektorer skulle kunna ge upphov till många förluster samtidigt. Båda sektorerna bedöms emellertid vara stabila och sannolikheten för allvarliga chocker låg. Det finns dessutom en motståndskraft hos garanti- och låntagarna om det ändå uppstår negativa chocker.

De koncentrationer som finns mot enskilt stora exponeringar bedöms inte heller ge upphov till någon större risk, eftersom de allra största beloppen avser motparter med stark kreditvärdighet.

Statens åtagande i den finansiella sektorn

Den finansiella sektorn bedöms separat eftersom analysen på detta område präglas av statens generella åtagande att värna finansiell stabilitet. En stor förändring gällande statens risk är att ett nytt regelverk har börjat implementeras för att hantera just detta åtagande. Det nya resolutionsregelverket syftar huvudsakligen till att minimera risken för att skattemedel behöver användas för att hantera banker i kris, även om det inte kan uteslutas att så kan bli fallet.

Om en störning inom det finansiella systemet är begränsad, i så måtto att endast insättningsgarantin behöver infrias, leder detta högst sannolikt inte till stora statliga förluster. Är störningen mot det finansiella systemet däremot stor nog för att utlösa de åtgärder som styrs av det nya resolutionsregelverket, avgörs omfattningen på åtgärderna av störningens natur.

För att hamna i en situation där resolution och skuldnedskrivning inte är tillräckligt för att undvika statliga förluster, krävs det en skuldkris som orsakar stora kreditförluster i det finansiella systemet. Riksgäldens sammantagna bedömning är att sannolikheten är liten för att detta ska ske.

Om rapporten

Riksgälden har gjort riskanalysen tillsammans med Exportkreditnämnden, Centrala studiestödsnämnden, Boverket och Sida. Syftet med rapporten är att den ska bidra till ökad insyn i och förståelse för riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj.

Statens garantier och utlåning – en riskanalys, pdf

Kontakt

Linda Wik, pressansvarig, 08 613 46 18