Förslag till ändrade föreskrifter om resolution

Nyhet 11 december 2015

Riksgälden föreslår ändringar i föreskrifterna om resolution och välkomnar synpunkter på förslaget senast den 28 december 2015. Föreskrifterna är en del i det nya regelverket om hantering av kriser i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Genom föreskrifterna införlivas delar av EU:s krishanteringsdirektiv, som syftar till att värna den finansiella stabiliteten.

Nya bestämmelser om riskjustering av resolutionsavgifter

Förslaget innebär att det införs nya bestämmelser om riskjustering av resolutionsavgifter. Ändringarna berör vissa EES-filialer och värdepappersbolag.

I sak innebär förslaget att den riskjusterade resolutionsavgift som ska betalas av vissa EES-filialer och värdepappersbolag ska bestå av en schablonavgift i likhet med den som ska betalas av små institut enligt förordningen om resolutionsavgifter.[1]

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 februari 2016, det vill säga samtidigt som lagen (2016:000) om resolution och föreskrifterna om resolution.

Synpunkter och kontaktuppgifter

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Riksgälden, 103 74 Stockholm, eller via mejl till riksgalden@riksgalden.se senast den 28 december 2015. Ange diarienummer 2015/1236.


Frågor om remissen besvaras av:

Lovisa Hedberg, jurist, 08 613 46 86 eller lovisa.hedberg@riksgalden.se[1] Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 av den 21 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution.