Statlig överupplåning ger bättre låneberedskap

Nyhet 4 juni 2014

Riksgälden ställer sig bakom förslaget att staten ska kunna ta upp lån trots att det inte finns något omedelbart behov av pengarna. Möjligheten för Riksgälden att fortsätta ge ut statsobligationer även när statsskulden är liten och budgeten visar överskott kan ses som en försäkring mot framtida höga upplåningskostnader.

I Översyn av statsskuldspolitiken (SOU 2014:8) föreslås att Riksgälden, efter särskilt bemyndigande av riksdagen, ska få ta upp lån till staten i syfte att säkerställa en god låneberedskap. Riksgälden, som ansvarar för statens upplåning och förvaltningen av statsskulden, välkomnar översynen och tillstyrker förslaget.

Riksgäldens mandat, så som det nu står skrivet i budgetlagen, är att inte låna mer än nödvändigt. Samtidigt kan det ibland finnas goda skäl att överupplåna. Det gäller till exempel för att hantera svängningar i statens betalningar på kort sikt och i en situation där statsskulden blir så liten att lånebehovet inte räcker för att upprätthålla en fungerande statspappersmarknad.

Även när statsbudgeten visar överskott på grund av engångsfaktorer som exempelvis försäljning av statliga tillgångar kan det vara motiverat att låna mer än vad lånebehovet kräver.

Den gemensamma nämnaren i de tre fallen är att kostnaden för upplåningen kan minskas genom att den faktiska upplåningen hålls större än lånebehovet, skriver Riksgälden i ett remissvar till Finansdepartementet.

Riksgälden ställer sig även bakom utredningens förslag att kodifiera den likviditetsförvaltning som bedrivs, förtydliga relevanta delar av budgetlagen och effektivisera processen för styrningen av statsskuldsförvaltningen.

Riksgäldens remissvar på Översyn av statsskuldspolitiken (SOU 2014:8)

Frågor besvaras av:
Unni Jerndal, kommunikationschef, 08 613 45 96