Statens bankgarantier på väg mot avveckling

Nyhet 14 november 2014

Värdet av statens utestående bankgarantier ligger kvar på 935 miljoner kronor. Garantiprogrammet kommer att vara helt avvecklat under andra kvartalet 2015. Det visar Riksgäldens senaste bankstödsrapport.

De utestående garantierna är lika stora nu som vid det senaste rapporttillfället i augusti och det är bara Carnegie Investment Bank som har garanterade lån kvar. Dessa lån förfaller under andra kvartalet 2015.

Garantiprogrammet sattes upp under finanskrisen 2008 för att underlätta bankernas och bostadsinstitutens upplåning och därmed ge bättre förutsättningar för företag och hushåll som behövde låna pengar. Garantiprogrammet har hittills genererat ett överskott på 5,9 miljarder kronor.

I rapporten redogör Riksgälden även för det särskilda stöd som gavs till Carnegie under finanskrisen och stabilitetsfondens utveckling.

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:3), pdf