Nya internationella riktlinjer för statsskuldsförvaltning

Nyhet 22 april 2014

Internationella valutafonden och Världsbanken har antagit en ny version av de internationella riktlinjerna för statsskuldsförvaltning. Ordförande i en arbetsgrupp med skuldförvaltare som tog fram förslag på ändringar var Lars Hörngren, Riksgäldens chefsekonom.

Syftet med riktlinjerna är att ge nationella beslutsfattare underlag till reformer för att höja kvaliteten i statsskuldsförvaltningen och minska sina länders sårbarhet mot finansiella påfrestningar.

– Den snabba ökningen av statsskulderna i många länder på senare år gör att det spelar än större roll hur skulderna hanteras, säger Lars Hörngren. Även om länder har olika förutsättningar, till exempel beroende på hur ekonomin och finansmarknaderna fungerar, går det att peka på vissa principer som bör beaktas för att man ska få en effektiv skuldförvaltning.

Ändringarna i riktlinjerna handlar bland annat om att förtydliga vikten av att klargöra statsskuldsförvaltarens roll och ansvar, utforma en genomtänkt strategi för hantering av de risker som uppstår och förbättra likviditeten i den inhemska statspappersmarknaden. Principerna i riktlinjerna är desamma som tidigare.

Att Riksgälden har en framskjuten roll i dessa sammanhang beror bland annat på att vi i Sverige har byggt upp ett robust institutionellt ramverk för skuldförvaltningen, en effektiv hantering av skulden och en väl fungerande statspappersmarknad.

Revised Guidelines for Public Debt Management, imf.org

Frågor besvaras av:
Unni Jerndal, kommunikationschef, 08 613 45 96