Riksgäldens förslag till riktlinjer för 2014 – 2017

Nyhet 27 september 2013

Riksgälden föreslår att riktmärket för valutaskuldens andel på 15 procent ersätts med ett tak på samma nivå. Ett tak är mer ändamålsenligt än ett fast riktvärde eftersom förutsättningarna att sänka kostnaden med hjälp av valutaexponering kan ändras. Under det närmaste året räknar Riksgälden med att andelen valutaskuld förblir i princip oförändrad.

I årets riktlinjeförslag går Riksgälden vidare med analysen av valutaskulden och gör en djupare analys av aspekter som berör kostnad och finansieringsrisk kopplade till valutaskulden.

Riksgälden anser att statsskulden bör ha valutaexponering om det kan bidra till att sänka den förväntade kostnaden med beaktande av risk. Eftersom förutsättningarna att på detta sätt sänka den förväntade kostnaden kommer att variera över tiden, bör valutaandelen inte vara låst.

Följaktligen är det inte ändamålsenligt med ett fast riktvärde för valutaandelen. Riksgälden föreslår därför att regeringen i stället beslutar om ett tak för hur stor valutaandelen får vara och att taket sätts till 15 procent, det vill säga samma nivå som det nuvarande riktvärdet för valutaandelen.

Riksgälden räknar med att behålla valutaskuldens andel i princip oförändrad under det närmaste året. Det finns inga uppenbara kostnadsnackdelar med den nuvarande andelen. Dessutom finns det anledning att invänta beslut angående utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning som kan komma att påverka valutaexponeringen i statsskulden och även Riksgäldens roll i finansieringen av valutareserven.

Riksgälden föreslår också en komplettering av riktlinjen som avser riktvärdet för långa lån så att det tydligt framgår att riktvärdet är långsiktigt. Förslaget innebär ingen ändring i sak utan syftar enbart till att förtydliga gällande ordning.

För mer information kontakta:
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2014-2017