Återköp i lån 3001

Nyhet 20 mars 2013

Riksgälden erbjuder återköp i SGB IL 3001 0% 1 Apr 2014 från och med affärsdag den 27 mars 2013 fram till förfall. Från den 27 mars omfattas obligationen inte längre av Riksgäldens marknadsvårdande bytesfacilitet.

Återförsäljare får sälja högst 100 miljoner kronor per dag. Minsta transaktionsvolym är 10 miljoner kronor. Återköpsräntan kommer att baseras på en teoretisk värdering av 3001. Värderingen utgår från en nominell ränta med motsvarande löptid som justeras med en inflationsfaktor. Den nominella räntan beräknas med marknadsräntor på statsskuldväxlar och korta statsobligationer. Inflationsfaktorn baseras på någon av de lägre KPI-banorna i Riksbankens prognos; se KPI med osäkerhetsintervall i Riksbankens penningpolitiska rapport.

Återköpsfaciliteten är en del av Riksgäldens policy för att hantera realobligationer som närmar sig förfall. Återförsäljarna ges möjlighet att sälja en begränsad volym till Riksgälden till ett restriktivt pris.

Frågor besvaras av:
Maria Norström, upplåningschef, 08-613 46 35

Marknadsåtaganden för reala statsobligationer