Bankgarantierna fortsätter att minska

Nyhet 15 mars 2010

Statens garantier för bankers värdepappersupplåning fortsätter att minska i takt med att gamla garantier löper ut snabbare än nya ställs ut. Det visar den kvartalsrapport om bankstödet som Riksgälden lämnar till regeringen i dag.

De utestående bankgarantierna var 236 miljarder kronor den 28 februari 2010. Det kan jämföras med 308 miljarder kronor den 30 september 2009 och 270 miljarder kronor i slutet av året. Sedan den 30 september har nya garantier för endast 0,7 miljarder kronor ställts ut. Samtidigt har garanterade lån för sammanlagt 72 miljarder kronor löpt ut eller återköpts.

Av rapporten framgår också att den stabilitetsfond som byggs upp för att finansiera bankstödsåtgärder var värd 30,3 miljarder kronor i slutet av februari, inklusive fondens innehav av Nordeaaktier värderade till marknadsvärde.

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2010:1)