Garanti till SwePol Link AB

Nyhet 9 februari 2007

Regeringen har gett Riksgälden i uppdrag att garantera ett nytt lån till SwePol Link AB. Lånet ska användas till att återbetala nuvarande lån från en av ägarna, Vattenfall AB.

Garantin, som är från februari 2007,  är begränsad till 12 procent av det vid varje tidpunkt utestående beloppet av det nya banklånet. Det nya lånet är på 1 340 miljoner kronor. Lånet har rak amortering och löptiden är knappt 15 år. SwePol Link betalar en garantiavgift till Riksgälden. Avgiften är marknadsmässig och speglar risken för Riksgälden att ge garantin.

SwePol Link äger en likströmskabel för utbyte av elektrisk kraft mellan Sverige och Polen. Bolaget ägs av affärsverket Svenska Kraftnät (51 procent), det statligt ägda energibolaget Vattenfall AB (16 procent) och ett polskt statligt ägt energibolag, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (33 procent).