Anförande av Riksgäldsdirektör Bo Lundgren i London

Nyhet 29 november 2006

Sammanfattning av ett anförande som Riksgäldsdirektör Bo Lundgren har hållit på ett seminarium i London arrangerat av ABN AMRO Bank den 29 november

Upplåningsstrategi 2007

I Riksgäldens Statsupplåning - prognos och analys 2006:3 beräknas budgetöverskottet bli 82 miljarder kronor för 2007. I överskottet ingår 50 miljarder kronor i intäkter av privatiseringar enligt regeringens bedömning. Det innebär att upplåningen i de flesta låneinstrument minskar. Upplåningen i nominella statsobligationer dras ned från 3 miljarder kronor per auktionstillfälle till 2,5 miljarder kronor från årsskiftet för att sedan minska till 2 miljarder kronor i september. Realobligationsupplåningen blir i samma storleksordning 2007 som under 2006, dvs. 5-10 miljarder kronor. Valutaupplåningen minskar från 44 till 11 miljarder kronor under 2007 till följd av att amorteringstakten på valutaskulden ökar från 25 till 40 miljarder kronor i årstakt.

Riksgälden räknar med att kunna fortsätta bidra till god likviditet i de viktigaste instrumenten: nominella och reala statsobligationer samt statsskuldväxlar. Ambitionen är att prognosavvikelser inte ska medföra några tvära kast i upplåningen; vare sig i vår lånepolicy eller i vår obligationsupplåning. Vi räknar med att kunna hantera kassaflöden av den storleksordning som försäljningar av statliga tillgångar innebär inom ramen för vår likviditetsförvaltning.

Riksgälden har fått många frågor om vi i framtiden kommer att ge ut längre nominella obligationer än tioåriga:

I den nuvarande låneprognosen, som baseras på de riktlinjer som regeringen beslutade i november, finns inga sådana planer. Det kan emellertid inte uteslutas att Riksgälden i framtiden kommer att kunna emittera obligationer med längre löptider. Den nominella och reala skuldens löptid analyseras löpande. I september varje år lämnar Riksgälden en fördjupad analys av strategiska frågor som underlag för regeringens årliga riktlinjebeslut. Kostnaderna för upplåning på olika löptider, med beaktande av risk, samt lånebehovets storlek är avgörande för hur långa löptider vi emitterar i.