Betalkortsupphandling

Nyhet 2 april 2004

Riksgäldskontorets pågående upphandling omfattar betalförmedlingstjänster som tillhandahålls genom betalkort att användas som betalningsmedel och till kontantuttag inom Sverige och i andra länder och inköpskort att användas som betalningsmedel inom Sverige och i andra länder via Internet jämte därtill hörande tjänster såsom informations- och återrapporteringstjänster.

Med betalkort avses ett internationellt kontokort som vid köp av varor och tjänster kan användas som kontant betalningsmedel och som kan användas vid uttag av kontanter i svensk eller utländsk valuta i bank eller annat finansiellt institut eller uttagsautomat. Med inköpskort avses ett internationellt betalkort som vid köp av varor och tjänster kan användas som kontant betalningsmedel och därtill kan förses med ytterligare begränsningar såsom t ex limiter på inköp och uttag. Upphandlingen omfattar inte debetkort eller kreditkort. Anbudssökanden har rätt att lämna anbud på en eller båda av betalkorttjänster och inköpskorttjänster. Upphandlingen avser statliga ramavtal. Avtalsperiod: 2005-01-01--2006-12-31 Riksgäldskontoret skall ha en rätt att begära förlängning av ramavtalet med ett (1) år i sänder under högst två (2) år. Upphandlingsform: Förhandlad upphandling Anbudsansökan skall vara Riksgäldskontoret Anita Schönbeck/Åsa Engström Norrlandsgatan 15 103 74 STOCKHOLM Tel: 08-613 45 00 Fax: 08-21 21 63 tillhanda senast 2004-05-07 Referens: Dnr 2003/2336 Uppgifter enligt TED- dokument avsänt 2004-03-30 skall bifogas ansökan. TED- dokumentet kan rekvireras från AnbudsJournalen